ข่าวประชาสัมพันธ์
งดจัดงาน เทศกาลตรุษสงกรานต์ และสมโภชสรงน้ำหลวงพ่อพระใส ประจำปี 2563
.....#มติเป็นเอกฉันท์วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง "งดจัดงาน เทศกาลตรุษสงกรานต์ และสมโภชสรงน้ำหลวงพ่อพระใส ประจำปี 2563"
___.#วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. #พระราชรัตนาลงกรณ์ รศ.ดร.ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ประธานฝ่ายบรรพชิต #นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานฝ่ายฆราวาส ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลตรุษสงกรานต์และสมโภชสรงน้ำหลวงพ่อพระใส ประจำปี 2563 ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วน อาทิ คณะกรรมการบริหารวัดทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายฆราวาส หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนพุทธศาสนิกชนจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมกว่า 50 รูป/คน
___.#ผลการประชุมปรากฎว่า ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง #งดจัดงาน เทศกาลตรุษสงกรานต์ และสมโภชสรงน้ำหลวงพ่อพระใส ประจำปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่องค์การอนามัยโลก (WHO)ได้ประกาศให้เป็น "ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ" และรัฐบาลไทยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ตาม พรบ.โรคติดต่อ ตลอดจนมหาเถรสมาคมได้มีมติ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับภิกษุสามเณร และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย เป็นที่สุด
___.#ในการนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อพ้นจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด 19 ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการจัดงานสามารถนำเรื่องนี้มาพิจารณาจัดกิจกรรมตามมิติความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมตามความเหมาะสมได้ในโอกาสต่อไป
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,12:51   อ่าน 497 ครั้ง